Heb je vragen? Bel dan: 078-6313211 of stuur een mailtje naar info@lijst-in.com

Bezoek onze winkel!

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities 

Leot Design B.V. (Lijst-IN): ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Dordrecht onder nummer 23055915.
Klant: Iedere bezoeker van de internetsite www.Leot Design B.V. (Lijst-IN).com dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Leot Design B.V. (Lijst-IN) in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
Product: Het/de product(en) die door Leot Design B.V (Lijst-IN) in de winkel wordt/worden aangeboden.
Aanbieding: Het/de product(en) die door Leot Design B.V (Lijst-IN) in de winkel wordt/worden aangeboden die om wat voor reden dan ook een andere prijs hebben dan de normale prijs.
Offerte: Verkoopofferte van product(en) door Leot Design B.V. (Lijst-IN) geformuleerd naar aanleiding van een offerteaanvraag.
Overeenkomst: Elke overeenkomst aangaande verkoop op afstand tussen Leot Design B.V. (Lijst-IN) en koper (klant), die tot stand is gekomen via de winkel.
Werkdagen: Alle dagen met uitzondering van zondagen, maandagen en erkende feestdagen.
Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden.

Artikel 2: Algemeen

2.1: Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Leot Design B.V. (Lijst-IN) en de klant waarop Leot Design B.V (Lijst-IN) deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2: De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Leot Design B.V (Lijst-IN), voor de uitvoering waarvan door Leot Design B.V (Lijst-IN) derden dienen te worden betrokken.
2.3: Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
2.4: Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3: Aanbiedingen, offertes en totstandkoming overeenkomsten

3.1: Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s (€), in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting (btw).
3.2: Offertes dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de klant tot het doen van een aanbod. Leot Design B.V (Lijst-IN) is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de klant geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.
3.3: Alle offertes van Leot Design B.V. (Lijst-IN) hebben een geldigheidsduur van twee weken, tenzij in de offerte een andere termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte vervalt indien het product waarop de offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
3.4: Een aanbod van de klant als genoemd in artikel 3.2 wordt geacht te zijn gedaan in een van de volgende omstandigheden: de klant heeft precies aangegeven welk product en/of dienst hij wil ontvangen; de klant heeft de gegevens ingevoerd op het daarvoor bestemde invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data (‘bestelformulier’) aan Leot Design B.V. (Lijst-IN) via elektronische weg is verzonden en door Leot Design B.V. (Lijst-IN) is ontvangen.
3.5: Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de klant per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres.
3.6: Klant en Leot Design B.V (Lijst-IN) komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 3.4 en 3.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Leot Design B.V. (Lijst-IN) zullen voor zover de wet dat toelaat, hierbij gelden als een vermoeden van bewijs.
3.7: Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail of via de website van Leot Design B.V. (Lijst-IN) verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen/producten en de belangrijkste kenmerken van de producten, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn. Leot Design B.V. (Lijst-IN) is niet aansprakelijk voor kennelijke verschrijvingen. Daarbij betreffen de houten lijsten natuurproducten die altijd in kleur kunnen afwijken ten opzichte van de afbeeldingen of reeds eerder ontvangen houten lijsten.
3.8: De klant is de prijs verschuldigd die Leot Design B.V. (Lijst-IN) in haar orderbevestiging conform artikel 3.5 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Leot Design B.V. (Lijst-IN) worden gecorrigeerd.
3.9: Alle aanbiedingen op de website van Leot Design B.V. (Lijst-IN) zijn vrijblijvend, ook indien deze een termijn van aanvaarding bevatten. Leot Design B.V. (Lijst-IN) behoudt zich het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen voorbehouden.
3.10: Leot Design B.V. (Lijst-IN) kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.
3.11: Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod, dan is Leot Design B.V (Lijst-IN) daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Leot Design B.V. (Lijst-IN) anders aangeeft.
3.12: De bezorgkosten per bestelling staan duidelijk vermeld op het bestelformulier.

Artikel 4: Leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst

4.1: Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In principe streeft Leot Design B.V. (Lijst-IN) ernaar om de bestelling na ontvangst binnen zeven  werkdagen te verzenden, tenzij op de website van Leot Design B.V. (Lijst-IN) anders is aangegeven. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn.
4.2: Wanneer een overeengekomen verzendtermijn, om welke reden dan ook, niet door Leot Design B.V. (Lijst-IN) kan worden gerealiseerd, zal Leot Design B.V. (Lijst-IN) de Klant hiervan schriftelijk (via e-mail) op de hoogte brengen.
4.3: Leot Design B.V. (Lijst-IN) heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4.4: Leot Design B.V. (Lijst-IN) is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren en/of af te leveren.
4.5: Indien Leot Design B.V. (Lijst-IN) informatie van de klant nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de klant de gegevens juist en volledig aan Leot Design B.V. (Lijst-IN) ter beschikking heeft gesteld.
4.6: Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.
4.7: Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De klant aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
4.8: Indien de klant in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Leot Design B.V. (Lijst-IN) gehouden is, dan is de klant aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) die aan de zijde van Leot Design B.V. (Lijst-IN) daardoor direct of indirect is ontstaan. 

Artikel 5: Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

5.1: Leot Design B.V. (Lijst-IN) is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:
De klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; na het sluiten van de overeenkomst Leot Design B.V. (Lijst-IN) ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen; de klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; indien door de vertraging aan de zijde van de klant niet langer van Leot Design B.V. (Lijst-IN) kan worden geëist dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
5.2: Indien de ontbinding aan de klant toerekenbaar is, is Leot Design B.V. (Lijst-IN) gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
5.3: Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Leot Design B.V. (Lijst-IN) op de Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Leot Design B.V. (Lijst-IN) de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
5.4: Indien Leot Design B.V. (Lijst-IN) tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op geen enkele wijze verplicht tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de klant, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
5.5: Indien de klant een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan-, afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de klant in rekening worden gebracht.

Artikel 6: Overmacht

6.1: Leot Design B.V. (Lijst-IN) is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
6.2: Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Leot Design B.V. (Lijst-IN) geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Leot Design B.V. (Lijst-IN) niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Leot Design B.V. (Lijst-IN) of van derden daaronder begrepen. Leot Design B.V. (Lijst-IN) heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Leot Design B.V. (Lijst-IN) zijn verbintenis had moeten nakomen.
6.3: Leot Design B.V. (Lijst-IN) kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
6.4: Voor zoveel Leot Design B.V. (Lijst-IN) ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen, of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Leot Design B.V. (Lijst-IN) gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte, separaat te factureren. De klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 7: Betaling en incassokosten

7.1: Bij bestellingen kan op de volgende manieren worden betaald:
iDeal, PayPal, bankoverboeking, creditcard.
Leot Design B.V. (Lijst-IN) kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden.
7.2: Van de betaalmethoden kan alleen gebruik worden gemaakt als aan de voorwaarden van dergelijke methoden, waaronder een controle op de kredietwaardigheid van de klant, is voldaan.
7.3: In het geval voor een betaalwijze met een creditcard wordt gekozen, dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Leot Design B.V. (Lijst-IN) is geen partij in de relatie tussen de klant en de kaartuitgever.
7.4: In geval van niet-tijdige betaling is Leot Design B.V. (Lijst-IN) bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de klant de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, met inbegrip van de betaling van verschuldigde rente en kosten.
7.5: Indien de klant in gebreke blijft of de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen verzuimt, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II.
Indien Leot Design B.V. (Lijst-IN) echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de klant worden verhaald. De klant is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
7.6: Overeenkomsten waarvoor enige verschuldigde betaling vier weken na de totstandkoming van de overeenkomst niet voldaan is, komen automatisch te vervallen.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

8.1: Alle door Leot Design B.V. (Lijst-IN) in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Leot Design B.V. (Lijst-IN) totdat de klant alle verplichtingen uit de met Leot Design B.V. (Lijst-IN) gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
8.2: Door Leot Design B.V. (Lijst-IN) geleverde zaken, die ingevolge lid 8.1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De klant is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
8.3: De klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Leot Design B.V. (Lijst-IN) veilig te stellen.
8.4: Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de klant verplicht om Leot Design B.V. (Lijst-IN) daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
8.5: Voor het geval Leot Design B.V. (Lijst-IN) zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de klant bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Leot Design B.V. (Lijst-IN) en door Leot Design B.V. (Lijst-IN) aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Leot Design B.V. (Lijst-IN) zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 9: Garanties, onderzoek en reclames

9.1: De door Leot Design B.V. (Lijst-IN) te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd.
9.2: Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek aan zaken is ontstaan als gevolg van, of voortvloeit uit, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik; onjuiste opslag of onderhoud door de klant en/of door derden, of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Leot Design B.V. (Lijst-IN), de klant of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze.
De klant kan evenmin aanspraak maken op garantie indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Leot Design B.V. (Lijst-IN) geen invloed op kan uitoefenen.
9.3: De klant is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort de klant te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen hierover zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen twee werkdagen na het ontvangst van de goederen schriftelijk (via e-mail) aan Leot Design B.V. (Lijst-IN) te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Leot Design B.V. (Lijst-IN) in staat is adequaat te reageren. De klant dient Leot Design B.V. (Lijst-IN) in de gelegenheid te stellen de klacht te (doen) onderzoeken.
9.4: Indien de klant tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De klant blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde zaken.
9.5: Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, heeft de klant geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
9.6: Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dit tijdig is gereclameerd, zal Leot Design B.V. (Lijst-IN) de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de klant, ter keuze van Leot Design B.V. (Lijst-IN), vervangen of zorgdragen voor herstel, dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de klant voldoen.
In geval van vervanging is de klant verplicht om de te vervangen zaak aan Leot Design B.V. (Lijst-IN) te retourneren en het eigendom daarover aan Leot Design B.V. (Lijst-IN) te verschaffen, tenzij Leot Design B.V. (Lijst-IN) anders aangeeft.
9.7: Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten die daardoor voor Leot Design B.V. zijn ontstaan, onder andere de onderzoekskosten, integraal voor rekening van de klant.

Artikel 10: Herroepingsrecht

10.1: Nadat de klant het door hem/haar bestelde ‘Kunst aan de muur’-product of standaardformaat wissellijst heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen veertien werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met Leot Design B.V. (Lijst-IN) te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven. Op sieraden en producten die speciaal voor de klant worden samengesteld (maatwerkproducten) geldt géén herroepingsrecht. Voorbeelden hiervan zijn alle passe-partouts, glas en maatwerklijsten.
10.2: De klant kan alleen daadwerkelijk gebruik maken van zijn herroepingsrecht indien de producten compleet, onbeschadigd en ongebruikt zijn en in de originele verpakking worden geretourneerd.
10.3: Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 10.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk (via e-mail) aan Leot Design B.V. (Lijst-IN) te melden. De Klant dient het product, na overleg met Leot Design B.V. (Lijst-IN), te verzenden naar een door Leot Design B.V. (Lijst-IN) vastgesteld retouradres. De klant dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.
10.4: Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met Leot Design B.V. (Lijst-IN) ingevolge artikel 10.1. en 10.2 van deze Koopvoorwaarden heeft herroepen, zal Leot Design B.V. (Lijst-IN) deze betalingen binnen veertien werkdagen na ontvangst van het geretourneerde product aan de klant terugbetalen.
10.5: Leot Design B.V. (Lijst-IN) behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van Leot Design B.V. (Lijst-IN) of de leverancier van het product) is beschadigd.
10.6: Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Leot Design B.V. (Lijst-IN) schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal Leot Design B.V. (Lijst-IN) de klant hiervan schriftelijk (via e-mail) in kennis stellen. Leot Design B.V. (Lijst-IN) heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

11.1: Indien Leot Design B.V. (Lijst-IN) aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
11.2: Leot Design B.V. (Lijst-IN) is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Leot Design B.V. (Lijst-IN) is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
11.3: Indien Leot Design B.V. (Lijst-IN) aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Leot Design B.V. (Lijst-IN) beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
11.4: De aansprakelijkheid van Leot Design B.V. (Lijst-IN) is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
11.5: Leot Design B.V. (Lijst-IN) is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
11.6: Leot Design B.V. (Lijst-IN) is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.
11.7: De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Leot Design B.V. (Lijst-IN) of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Dordrecht, 1 april 2021